مدیریت عملی در مدرسه

15,900 تومان

مدير جزئي از يك مجموعه است كه قدر مسلم از مهمترين عوامل موفقيت و پيشرفت در هر گروه و موسسه و خانواده و…  به حساب مي آيد.

يك مدير كارآمد و توانا مي تواند گروه موفق و مفيدي را به وجود آورد كمي و كاستي ها را تقليل دهد و با نيروي عشق و ايمان گروه را منسجم تر كند. اما ارزيابي و انتخاب مديران كارآمد به مراتب حساس تر و كار را هم كمي مشكل تر مي كند. با انتخاب مديران لايق كاركناني مناسب و دلسوز نيز انتخاب خواهند شد كه همه اين عوامل بازويي خواهد شد كه با تكيه بر اميد مي تواند سازمان را به اهداف خود برساند.

X