فرزند با دقت من: راهنمای والدین و مربیان

20,000 تومان

دقت و تمرکز یک مهارت است و مانند همه مهارت های دیگر قابل آموزش می باشد.
یکی از مشکلات پیدایش تکنولوژی در قرن حاضر افزایش میزان بی دقتی و نقص توجه در کودکان است. کم توجهی شامل طیف وسیعی از کودکان است که از میزان بسیار کم و زیاد به این عارضه دچار هستند.
پژوهش ها نشان داده اند که برای برطرف کردن نقص توجه یا ایجاد مهارت دقت و تمرکز والدین اثربخش ترین افراد هستند و حتی اگر کودک نیاز به دارو درمانی دارد، بازی ها و رفتار والدین کمک شایانی به بهبود عملکرد ذهنی و افزایش توجه و دقت در کودک می نماید.
محتوای کتاب علاوه بر پشتوانه علمی قوی از تجارب بیست و پنج ساله آموزشی نویسندگان بهره برده است. کارایی و اثربخشی راهکارهای عملی و بازی های ارائه شده بارها مورد آزمون قرار گرفته و کودکان بی شماری با استفاده از این بازی ها مهارت دقت و تمرکز را کسب نموده اند.

کتاب شامل شش فصل تغذیه و خواب، تمرکز، حافظه، اختلال های زمینه ساز کاهش دقت و تمرکز، نکاتی برای والدین و معلمان و برنامه های اجرایی می باشد.

X