پرورش کودک با سواد اجتماعی

15,000 تومان

طبقه‌بندی‌های مختلف برای سطوح سواد ارائه شده است که در مجموعه حاضر دسته بندی ده‌گانه در خصوص ویژگی‌های انسان مطلوب در نظر گرفته شده است. برای دست‌یابی به یک ساختار منسجم، هر یک از طبقات ده‌گانه، به چند طبقه یا مفهوم فرعی تقسیم شده است که هرکدام از آن ها دارای نقاط و عناصر مشترکی هستند که از طریق فرآیند مفهوم پردازی تعریف می شوند.

در واقع عینی‌ترین و در عین حال حساس‌ترین و بنیادی‌ترین سطح در نظام طبقه‌بندی، ویژگی‌ها و کیفیت‌ها یا صلاحیت‌های معینی است که در قالب دانش، مهارت یا نگرش معینی به دست آمده است.

این دسته بندی عبارت است از :

  • سواد اجتماعی
  • سواد فرهنگی- هنری
  • سواد معنوی
  • سواد علمی
  • سواد میان فرهنگی
  • سواد اقتصادی – حرفه ای
  • سواد فن آوری
  • سواد بهداشتی
  • سواد زیست- محیطی
  • سواد سیاسی

در این سری کتاب ها، قصد داریم راهکارهایی را برای پرورش کودک باسواد به والدین و مربیان گرامی ارائه نماییم.

کتاب حاضر به مفهوم و راهکارهای ایجاد سواد اجتماعی در کودک پرداخته  است.

X