بازی پدیده ای شگفت انگیز (چاپ دوم)

15,000 تومان

در تعلیم و تربیت امروزی  بازی به عنوان یکی از موثرترین وسایل تربیتی شناخته شده است زیرا هم وسیله ای است برای کمک در راه تعلیم و تربیت کودکان و هم از طریق آن (بازی درمانی) می توان به درمان برخی از بیماری های روانی و مشکلات رفتاری کودکان پرداخت .

قابل ذکر است که بازی هم به عنوان روش یادگیری و یا تقویت یادگیری و پیشرفت اجتماعی کودک و هم به عنوان وسیله ای برای بیان عواطف و احساس ها دارای قابلیت تربیتی و سازندگی قابل توجهی است و به کودک فرصت رشد و بالندگی و خویشتن سازی را می دهد به شرط آنکه مربیان و والدین، کودکان را درانتخاب بازی آزاد بگذارند تا کودکان آنچه راکه نیاز دارند در قالب بازی ها و فعالیت ها به دست آورند .

X