مدیریت دقیقه‌ها در مدرسه

مبحث مدیریت زمان در علوم مختلف مطرح شده اما در این کتاب سعی شده  این مقوله را با چشم اندازی جدید یعنی در امر آموزش و به ویژه در کلاس درس بنگریم. برای این که به نتیجه ای مطلوب برسیم ابتدا تعریفی از آموزش ارائه داده، سپس آن را به امر مدیریت زمان ارتباط خواهیم داد. در فصل اول  به مفاهیم و در فصل دوم به مدیریت کلاس و مدیریت زمان در آن توجه می شود. ازآن جا که کلمه آموزش و پرورش در کنار یکدیگر معنا می یابد بنابراین لازم است در دو جنبه به بررسی این مقوله پرداخت؛ برای رسیدن به این منظور می باید مدیریت را درهم در حیطه آموزش و هم در حیطه پرورش ایجاد نمود. معلمینی که در زمینه آموزش کمبود زمان دارند احتمالاً برای برخوردهای عاطفی، دقت و توجه کافی به تک تک دانش آموزان خود نیز دچار ضعف می گردند، زیرا بیشتر وقت خود را به تدریس اختصاص داده و همین امر موجب می شود نتوانند به مسایل جنبی در کلاس و یا برنامه های فوق العاده که بر شیرینی کلاس و تفهیم بهتر آن می افزاید؛ توجه کافی داشته باشند. این کتاب تلاش دارد به نکات سودمندی که معلمین در هر دو زمینه نیاز دارند در ساعات تدریس خود رعایت کنند به طوری که زمان را از دست ندهند تأکید نماید. بنابراین در فصل دوم به مدیریت کلاس از نظر آموزش و پرورش پرداخته و نهایتاً به جمع بندی مطالب خواهیم پرداخت.

0
20,000 تومان