راهکارهای افزایش حافظه فعال(نسخه چاپی)

حافظه اصطلاحی است که روانشناسان شناختی برای توصیف فرآیندهایی به کار می‌برند که فرد به کمک آن‌ها اطلاعات را به یاد می‌سپارد و پس از مدتی برای استفاده از این اطلاعات آن‌ها را بازیابی می‌کند.

حافظه به افراد اجازه می‌دهد تا از تجربیات خود استنباط کنند،  از قدرت پیش بینی خود استفاده نموده و تصمیم بگیرند که چگونه به حوادث آینده پاسخ دهند. بدون حافظه، زندگی زنجیره ای از حوادث بی معناست که هیچ ارتباطی با گذشته و هیچ کاربردی برای آینده ندارد. با حافظه دانش و مهارت ها را برای آینده نگهداری می‌کنیم. همانطور که ماهیچه ها با ورزش کردن رشد می‌کنند، مغز نیز از طریق استفاده و بهره بردن از حافظه بهتر کار می‌کند.

0
34,000 تومان