توسعه مهارتهای ذهنی Develop mental skills

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

مهارتهای ذهنی(DMS)

طی یک دوره ۱۰ جلسه ای و در سه سطح برگزار می گردد. جلسات به صورت خصوصی و با برنامه اختصاصی

برای هر کودک ارائه می گردد، این برنامه شامل : هوش هیجانی EQ (خودآگاهی)، هوش هیجانی EQ (خود

مدیریتی)، هوش هیجانی EQ (آگاهی اجتماعی)، هوش هیجانی EQ (مدیریت رابطه)، مهارت های اجتماعی

فضای داخل منزل، مهارت های اجتماعی فضای جامعه، مهارت های اجتماعی مدرسه، مهارت های زندگی،

مهارت های ارتباط غیرکلامی و مهارت های ارتباط کلامی است.

بر اساس توانمندی ذهن هر کودک برنامه افزایش هوش به صورت مجزا طراحی و اجرا می شود.

 

مدت زمان هر جلسه یک ساعت است و پیشنهاد موسسه برای تعداد جلسات در هفته، دو جلسه می باشد ولی با

توجه به شرایط خانواده ها این جلسات می تواند تغییر نماید.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

**خلاقیت

طی یک دوره ۱۰ جلسه ای و در سه سطح برگزار می گردد. جلسات به صورت خصوصی و با برنامه اختصاصی

برای هر کودک ارائه می گردد، این برنامه شامل: ایده پردازی خلاق، نامگذاری خلاق، تصویر سازی خلاق،

خلاقیت تریز، خلاقیت یاشیکاوا، خلاقیت اسکمپر، داستان پردازی خلاق، کاردستی و بازیافت خلاق، نقاشی خلاق

و نگاه خلاق است.

بر اساس توانمندی ذهن هر کودک برنامه افزایش هوش به صورت مجزا طراحی و اجرا می شود.

مدت زمان هر جلسه یک ساعت است و پیشنهاد موسسه برای تعداد جلسات در هفته، دو جلسه می باشد ولی با

توجه به شرایط خانواده ها این جلسات می تواند تغییر نماید.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

**هوش

طی یک دوره ۱۰ جلسه ای و در سه سطح برگزار می گردد. جلسات به صورت خصوصی و با برنامه اختصاصی

برای هر کودک ارائه می گردد، این برنامه شامل هوش شناختی IQ و هوش اقتصادیFQ ، هوش اجتماعی، هوش

عاطفی، هوش هیجانی، هوش فرهنگیCQ ، هوش های چندگانه گاردنر شامل:هوش طبیعت گرایانه، هوش منطقی

ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش درون فردی، هوش برون فردی، هوش دیداری فضایی، هوش کلامی و هوش

طبیعت گرایانه است.

بر اساس توانمندی ذهن هر کودک برنامه افزایش هوش به صورت مجزا طراحی و اجرا می شود.

مدت زمان هر جلسه یک ساعت است و پیشنهاد موسسه برای تعداد جلسات در هفته، دو جلسه می باشد ولی با

توجه به شرایط خانواده ها این جلسات می تواند تغییر نماید.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

**تفکر

طی یک دوره ۱۰ جلسه ای و در سه سطح برگزار می گردد. جلسات به صورت خصوصی و با برنامه اختصاصی

برای هر کودک ارائه می گردد، این برنامه شامل: تفکر منطقی، تفکر فراحجمی، تفکر پژوهشی، تفکر خلاق،

تفکر انتقادی، فلسفه برای کودک P4C، تفکر کارآفرینی، تفکر جانبی، تفکر اجرایی، تفکر تحلیلی است.

بر اساس توانمندی ذهن هر کودک برنامه افزایش هوش به صورت مجزا طراحی و اجرا می شود. مدت زمان هر

جلسه یک ساعت است و پیشنهاد موسسه برای تعداد جلسات در هفته، دو جلسه می باشد ولی با توجه به شرایط

خانواده ها این جلسات می تواند تغییر نماید.

پرورش ذهن-دقت وتمرکز

رشد اخلاقی کودکان

ذهن فعال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X