خدمات کودک

انجام نظارت کلینیکی
برگزاری دوره های هوش ( IQ- EQ- FQ- CQ و…)
برگزاری دوره های خلاقیت
برگزاری دوره های تفکر
برگزاری دوره های مهارت های اجتماعی
برگزاری دوره های DMS (توسعه مهارت های ذهنی)
برگزاری دوره های DBS (توسعه مهارت های رفتاری)
افزایش اعتماد به نفس
کنترل خشم

 

 
 
تست دقت و تمرکز
تست استعدادیابی
تست هوش