خدمات نوجوانان:

دوره های دقت و تمرکز                      تست استعدادیابی

دوره های افزایش هوش                     تست CSCS

دوره های افزایش خلاقیت                   افزایش اعتماد به نفس

دوره هایذ پرورش تفکر                      روابط موثر

دوره های کنترل خشم

دوره های داستان نویسی خلاق