خدمات سالمندان:

برگزاری دوره‌های افزایش حافظه و دقت و تمرکز