سنجش عملکرد مغز

بهترین شیوه یادگیری فرزند شما با توجه به سبک یادگیری اش چگونه است؟

در قرن بیست ویکم حداقل کاری که برای فرزندان می توان انجام داد تعیین بهترین شیوه یادگیری یادگیری آنان است.

به منظور بالا بردن توانایی های دانش آموزان در یادگیری می توان عملکرد مغز آنها را در یادگیری مشخص نمود و با این کار و تعیین سبک یادگیری آنها بهترین شیوه برای مطالعه و یادگیری را پیشنهاد داد. در این راستا موسسه پرورش ذهن فرزام اقدام به برگزاری سنجش و ارائه مشاوره به افراد برای تعیین نحوه یادگیری نموده است.

تفاوت های فردی در یادگیری و سبک های یادگیری یکی از بحث های مطرح شده در مجامع علمی جهان است.

دیدگاههای مختلف نسبت به سبک های یادگیری(شنیداری، دیداری و حسی عملی- مستقل از زمینه و ئابسته به زمینه – سبک یادگیری کولب، ادراک و پردازش- برون گرایی و درون گرایی- تجربه عینی، مشاهده گر- فکور، مفهوم پرداز انتزاعی و آزمایشگر فعال) وجود دارد.

نگاه علمی به سبک های یادگیری در موسسه پژوهشی پرورش ذهن فرزام شده است، و در حیطه ای که به آن توجه شده (سبک یادگیری دیداری و شنیداری) نرم افزاری ارائه شده که درصد یادگیری شنیداری و دیداری و درصد عملکرد نیمکره راست و چپ فرد را مشخص می نماید.

 

شناسایی در صد عملکرد نیمکره راست افراد

شناسایی درصد عملکرد نیمکره چپ افراد

شناسایی یادگیری شنیداری افراد

شناسایی درصد یادگیری دیداری افراد

شناسایی بهترین شیوه مطالعه برای هر فرد

شناسایی بهترین شیوه استفاده از نقشه های مفهومی در یادگیری هر فرد

 

ارائه راهکارها به صورت مشاوره خصوصی با دکتر زهرا امیر آتشانی

 

افزایش یادگیری دانش آموزان

کاهش افت تحصیلی

افزایش بازدهی در صورت توجه به سبک یادگیری فرد

ایجاد موقعیت برای شکوفایی استعداد های بالقوه

موارد عدم تمرکز هر فرد مشخص خواهد شد.

 

دانش آموزان سوم تا ششم ابتدایی، دوره متوسطه 1و2 و بزرگسالان