در این مرکز کلیه تست های معتبر جهانی سنجش شخصیت :

آزمون شخصیت NEO

آزمون شخصیت   MMPI

و انجام آزمون هوش وکسلر

و …

ارائه می شود.