استعدادیابی

استعدادیابی کودکان و نوجوانان شیوه های بسیار متفاوتی دارد و مرکز پرورش ذهن فرزام برای استعدادیابی و کشف مهارتهای ذهنی کودکان از سه تست هوش وکسلر، هماهنگی ازورتسکی و دقت بوناردل استفاده می کند.

توجه: هدف ما از استعدادیابی برجسته کردن نقاط قوت فرد نیست و بالعکس ما در تلاش یافتن نقاط ضعف و برطرف سازی آن ها هستیم و معتقدیم انسان متعادل (نه معمولی – منظور تعادل، در تمامی مهارتهای ذهنی است که ممکن است در سطح بالا یا متوسط باشد) زندگی زیباتری را پیش رو خواهد داشت.

فرآیند کار در طی سه جلسه انجام می پذیرد. دو جلسه اول تست از کودک گرفته می شود که با توجه به شرایط کودک هر جلسه از یک الی دو ساعت و نیم ممکن است طول بکشد. در جلسه سوم حضور کودک ضروری نیست و والدین برای دریافت کارنامه و بررسی وضعیت کودک و دریافت پیشنهادات حضور می یابند. در این جلسه با توجه به نمودارها و جدول های حاصل از تست های جلسات قبل نقاط قوت و ضعف کودک بیان می گردد و راهکارهای متعادل سازی و تقویت مهارتهای ذهنی به صورت نوشتاری و گفتاری به خانواده ها ارائه خواهد شد.