سه روش تقویت خواندن درکودکان

روش واکت

 چند روش ویژه برای خواندن بر این فرض بنا شده اند که با تحریک راه های ورودی چند حس می توان یادگیری را تقویت کرد. این روش ها به موازات تحریک حواس شنیدای و دیداری با کاربرد (رد گیری) بر تحریک حرکتی و بساوایی تاکید می ورزند. واکت از حروف اول کلمه های Visual (دیداری)، Auditory(شنیداری)، Kinesthetic (حرکتی) و Tactile(بساوایی) درست شده است و منظور از آن تحریک این حواس است.

در این فعالیت معمولا از دانش آموزان خواسته می شود کلمه یا حرفی را که درشت در ورقه ای در ابعاد 10 در 25 سانتی متر نوشته یا چاپ شده است رد گیری کنند. ولی دانش آموز ردگیری می کند انگشتش با کاغذ تماس پیدا می کند. برای افزایش حساسیت بساوایی و حرکتی می توان برای رد گیری از حروف نوشته شده بر کاغذ سمباده، سینی شن یا خاک رس، و نیز انگشت آغشته به رنگ سود جست.

در این فن دانش آموزان کلمه مورد نظر را می بینند، صدای معلم را به هنگام تلفظ آن کلمه می شنوند، خودشان آن کلمه را می گویند، صدای خودشان را به هنگام تلفظ کلمه می شنوند، حرکت ماهیچه های خودشان را وقت به ردگیری کلمه می پردازند حس می کنند، سطحی را که زیر نوک انگشتانشان است را حس می کنند، حرکت دست های خود را به هنگام رد گیری می بینند و همراه با ردگیری کلمه صدای خود را که دارند کلمه را تلفظ می کنند، می شنوند.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 روش فرنالد

 فرنالد(1943/1988) رویکردی چند حسی را مطرح می کند که هنگام یادگیری، همزمان چهار حس دیداری، شنیداری، حرکتی و بساوایی را تحریک می کند. دانش آموزکل کلمه را ردگیری می کند و بدین ترتیب قدرت حافظه و تجسم کل کلمه تقویت می شود. روش فرنالد شامل چهار کلمه است:

الف- دانش آموز کلمه ای را که می خواهد یاد بگیرد را انتخاب می کند و معلم آن کلمه را با مداد شمعی(یا ماژیک) روی کاغذ می نویسد. سپس دانش آموز با کشیدن انگشتش روی کاغذ کلم را ردگیری می کند(بنابر این حواس بساوایی و حرکتی هر دو به کار می افتند).

همانطور که دانش آموز کلمه را ردگیری می کند، معلم کلمه را به گونه ای تلفظ می کند که دانش آموز آن را بشنود.(بنابر این حس شنوایی دانش آموز تحریک می شود). این فرایند ادامه پیدا می کند تا زمانی که دانش آموز کلمه مورد نظر را بدون نگاه کردن به نمونه درست بنویسد. وقتی این تکلیف با موفقیت به انجام رسید، آن کلمه در جعبه ای قرار داده می شود. بدین ترتیب آن قدر واژه ها در جعبه جمع می شوند تا دانش آموز با استفاده از آن ها  بتواند یک داستان بنویسد. سپس داستان به گونه ای تایپ می شود که دانش آموز بتواند داستانش را بخواند.

ب- دانش آموز از این پس کلمه ها را رد گیری نمی کند، اما یاد می گیر با نگاه کردن به نوشته معلم واژه های جدید را پیش خودش تلفظ کند و بنویسد.

ج- دانش آموز هر کلمه جدید را با نگاه کردن به آن یاد می گیرد و قبل از نوشتن آن در ذهن خود آن را تکرار می کند. در این مرحله دانش آموز می تواند خواندن از روی کتاب ها را آغاز نماید.

د- دانش آموز قادر است کلمات جدید را از شباهتشان به واژه های چاپی یا اجزای واژه هایی که قبلا یادگرفته است، تشخیص دهد. بنابراین، دانش آموز می تواند دانشی را که از طریق مهارت های خواندن کسب کرده است تعمیم دهد.

منحصر به فرد بودن روش فرنالد در مرحله 1 مشهود تر است، افزون بر این، روش فرنالد برای تدریس املا نیز موثر است.

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

روش اورتون-گیلینگهام

 روش اورتون-گیلینگهام از نظریه اورتون درباره ناتوانی خواندن منتج می شود(اورتون،1337/1376). این روش برای آموزش رمزگشایی در خواندن و املا از شیوه زبانی چند حسی، نظام مند و سازمان یافته سود می جوید. تاکید فعالیت های آغازین در این شیوه بر یادگیری صداهای تک تک حروف و ترکیب آن ها است. دانش آموز با استفاده از فن رد گیری یکایک حروف و صداهای معادل آن ها را یاد می گیرند. این صداهای مجزا سپس با هم ترکیب می شوند و گروه بزرگ تری را تشکیل می دهند. در مرحله بعد با ترکیب آن ها واژه های کوتاه ساخته می شود.

همزمان بودن تکالیف املایی نیز بخشی از روش اورتون-گیلینگهام است. دانش آموزان ضمن نوشتن حروف به ترتیب هم صداهای حروف و هم نام حروف را می گوسند. خواندن مستقل تا زمانی که بخش اعظم برنامه مربوط به صداها و آواها اجرا نشده باشد به تعویق می افتد.

به روش اورتون-گیلینگهام مواردی اضافه و این روش به صورت های دیگر نیز اجرا شده است. طرح READ کاربرد روش اورتون-گیلینگهام در مدارس عمومی مینه سوتاست که فواید چشمگیر آن از نظر پیشرفت خواندن گزارش شده است(انفلید،1988).

اسلینگرلند (1976) تغییر دیگری در روش اورتون-گیلینگهام اینجاد کرد. بدین ترتیب که مجموعه ای جامع از موارد را به آن اضافه نمود. انطیاق دیگر دستورالعمل برای خواندن نام دارد( تراب و بلوم،1978) که بیست و یک کتاب به این شیوه ضمیمه می کند.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

 

ن فرزام