ویژگی های دانش آموزان تیز هوش و با استعداد

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

دانش آموزان تیز هوش و با استعداد دارای یک رشته خصوصیات ویژه هستند که آنان را از دانش آموزان معمولی جدا می سازد.

1- وضعیت اقتصادی و طبقه ی اجتماعی

 به طور کلی، دانش آموزان تیز هوش و با استعداد در هر طبقه ی اجتماعی، نژاد و مذهب وجود دارند. اما پژوهشهای مختلف نشان داده است که در خانواده های مرفه که وضع اقتصادی مناسبی دارند، نسبت دانش آموزان تیز هوش و با استعداد، بیشتر از سایر طبقات اجتماعی است . به عبارت دیگر، این بررسی ها و مطالعات، موارد زیر را نشان داده است:

الف: میزان تحصیلات پدر و مادر دانش آموزان تیز هوش و با استعداد، در اکثر موارد 4 الی 5 سال بالاتر از حد متوسط تحصیلات، در جامعه ی مورد مطالعه است.

ب: میزان طلاق و جدایی پدر و مادر در این نوع خانواده ها، کمتر از متوسط طلاق در جامعه مورد مطالعه است.

2 - مشخصات بدنی

شواهد و مدارک نشان می دهد که رشد بدنی کودکان و دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به طور متوسط، بیشتر از کودکان و دانش آموزان معمولی است. این گروه از نظر قد بلند تر و از نظر وزن، سبکتر از حد متوسط اند.مطالعات نشان می دهد که تیز هوشان در مقایسه با کودکان عادی، کمتر بیمار می شوند و نیز میزان نقص حسی، پوسیدگی دندان ، ضعف عمومی، سوء تغذیه و... در آنان کمتر از میزانی است که در تاریخچه ی پزشکی کودکان، در مدارس دولتی گزارش شده ااست. این کودکان، همچنین از زیبایی و جذابیت بیشتری برخوردارند. میزان مرگ و میر تیز هوشان در میانگین سن 44 سالگی، چهار پنجم جمعیت عادی است.

3 - سازگاری اجتماعی

پژوهشگران نشان داده اند که دانش آموزان تیز هوش و با استعداد، اکثرا رابطه ی خوب و مثبت با اطرافیان و اجتماع خود برقرار می کنند. این گونه دانش آموزان بیشتر به عنوان رهبران کلاس و مدرسه انتخاب می شوند و در فعالیت های خارج از کلاس مانند شرکت در رویداد های فرهنگی، ورزش های گوناگون، امور فوق برنامه و کارهای ابتکاری بیشتر از همکلاسان خود فعالیت می کنند.

4-  مشخصات شخصیتی و هیجانی

نتایج آزمونهای  روانی و نیز مشاهدات معلم و پدر و مادر، تاکید کننده آن است که دانش آموزان تیز هوش و با استعداد از نظر خصوصیات رفتاری و هنجار های اجتماعی بالاتر از حد متوسط قرار دارند. این دانش آموزان، کمتر از همسن و سالهای خود مرتکب کارهای خلاف می شوند. کمتر دیگران را فریب می دهند و حتی در شرایط دشوار و با تحمل فشار کوشش می کنند صداقت و تعهد خود را حفظ کنند. این گروه از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند و بهتر از دیگران از افکار و اعمال خود استفاده می کنند.

5 - وضعیت تحصیلی و فعالیتهای خارج از کلاس درس

کودکان تیز هوش، معمولا خواندن را پیش از مدرسه رفتن یاد می گیرند. بیشتر دانش آموزان تیز هوش، از نظر درسی دو یا سه سال جلوتر از همکلاسان خود هستند. برخی از آنان در یک درس به خصوص، مانند ریاضیات، ادبیات وغیره، بسیار برجسته اند. این گروه بیشتر تمایل دارند که با کودکان بزرگتر از خود بازی کنند

6 - سایر مشخصات و خصوصیات

دانش آموزان تیز هوش و با استعداد از نظر جسمی، سلامت شخصیت، سازگاری اجتماعی، و پیشرفت تحصیلی، بر تر از همکلاسان خود هستند، این گروه در ویژگیهای زیر نیز بهتر از متوسط می باشند:

الف: غنای خزانه لغات و تبحر در کاربرد کلمات

ب: درک روابط منطقی

ح: داشتن تفکر انتزاعی یامجرد

د: سرعت در یادگیری

ه: آینده نگری

و: کنجکاوی و علاقه ی گسترده

ز: دقت وتیزی در مشاهده

ح: حافظه ی قوی 

ط: خلاقیت و ابتکار

مرکز پرورش ذهن فرزام افتخار دارد در حوزه های افزایش دقت و تمرکز و پرورش ذهن به خانواده ها  و افراد خواهان ارتقاء یادگیری خدمات ارائه دهد..

با ما تماس بگیرید

مرکز رسالت 22302092

مرکز جردن   22275312