رویکرد گشتالت و تفکر

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

مطالعات گشتالت به این عقیده منجر شد که انواع تفکر وجود دارد که می توان آنها را در حل مسائل به کار برد .ورتهایمر (1945) بین تفکر بازآفرینشی و تفکر آفرینشی تمایز قائل شد .

تفکر باز آفرینشی مستلزم استفاده از تجربه قبلی در حل مسئله برای حل مسائل جدید است .مثلا اگر قرار است به حل یک مسئله یک قائده ریاضی را یاد بگیرید می توانید از این قائده در مواجه با یک مساله مشابه استفاده کنید .

در صورتی این رویکرد می تواند مفید باشد که بتواند به مسائلی نیز منجر بشود زیرا افراد به ساختار مسئله توجه نمی کنند و ممکن است راه حل های ساده تر را نبینند.

   بنابرین تفکر بازآفرینشی ممکن است از نظر ساختاری بی هدف باشد (رابرتسون .2001)

و ممکن است به شکستن در یافتن یک راه حل دیگر یا یک راه حل نا کارآمد منجر شود از سوی دیگر تفکر آفرینشی مستلزم درک ساختار زیر بنایی مسئله است و به احتمال زیاد به بازسازی مسئله یا یا بینش در راه حل منجر می شود .

 ورتهایمر (1945 ) یا آموزش نحوه محاسبه مساحت یک متساوی الاضلاع با دو روش مختلف به دو گروه از دانش آموزان تفاوت در انواع تفکر را توضیح داد .

به گروهی آموزش داده شد تا از روشی استفاده کنند که در آن مساحت از طریق ضرب در ارتفاع به دست می آید به گروهی دیگر آموزش داده شد تا از طریق بازسازی متوازی الاضلاع برای ساختن یک شکل ساده تر (یا بریدن یک طرف متوازی الاضلاع و قرار دادن آن در طرف دیگر برای ساختن یک مربع )فرمول را درک کنند .

 

متساوی الاضلاعها را به خوبی محاسبه کنند .اما وقتی با سایر شکل های غیر معمول نظیر می شود مواجه شدند . دانش آموزانی که روش ریاضی را یاد گرفته بودند

نتوانستند مساحت آنرا محاسبه کنند .آنها از تفکر باز آفرینشی استفاده کردند و فرمول آموخته شده در مورد مسئله جدید مفید نبود .

آزمودنیهایی که ترغیب شده بودند روی ساختار مسئله اول تمرکز داشته باشند .نتوانستند مساحت شکل های غیر معمول دیگر را محاسبه کنند .

آنها با استفاده از تفکر آفرینشی توانستند مسائل دیگر را باز سازی کنند و به راه حل برسند .

 

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد