مراحل مختلف رشد و تکامل خلاقیت در بازی مدرسه، فعالیت های تفریحی و مشاغل، تجلی می کند. مطالعات درباره ی خلاقیت نشان داده اند که رشد نیز همانند سایر جنبه های انسان از الگویی پیروی می کند. خلاقیت در اوایل زندگی و ابتدا در بازی کودک ظاهر می شود. به تدریج در جنبه های دیگر زندگی از قبیل کار مدرسه، فعالیت های تفریحی و مشاغل تجلی می کند. ابتکارات با تولیدات خلاق، در طول سال های سی و چهل به اوج می رسند. عواملی که رشد خلاقیت را تسریع می کنند عبارتند از:

*وقت: کودکان برای خلاق تر شدن وقت آزاد زیاد لازم دارند تا به افکار و مفاهیم درگیر شوند و با آنها بازی کنند و آنها را به اشکال نو و ابتکاری درآورند. گاهی کودکی ساعت های متوالی در تنهایی با یک طناب و یا یک قطعه چوب صحبت می کند و آن را در جاهای مختلف به کار می گیرد و با آن بازی می کند.

*خلوت و تنهایی: خلاقیت مستلزم دور بودن از فشار اجتماعی است. به بیان دیگر، فرایند خلاقیت، در تنهایی نتیجه بخش خواهد بود.

*ترغیب و تشویق: کودکان برای خلاقیت و خلاق بار آمدن به تشویق و ترغیب نیاز دارند و انتقاد مانع خلاقیت آنها می شود.

*مواد: وجود مواد گوناگون مانند: کاغذ، خمیر و ... برای تحریک خلاقیت در کودک ضرورت دارد و چه بسا یک تکه خمیر یا چند تکه سنگ و چوب، از بسیاری از اسباب بازی های گران قیمت، کاراتر باشد.

*محیط محرک: محیط خانه و مدرسه باید با تشویق و راهنمایی کودکان در کاربرد مواد و اشیاء، خلاقیت آنها را برانگیزد.

*روابط غیرانحصاری والدین کودکان: والدینی که نه حامی افراطی و نه انحصارگر افراطی فرزند خود هستند، طبعآ او را به استقلال و اتکا به خود تشویق خواهند کرد و این صفت تاثیر بیشتری در خلاقیت دارد.

*روش های پرورش کودک: روش پرورش آزادمنشانه و آسانگر خلاقیت کودکان را در خانه و مدرسه تسریع می کند، در صورتی که سخت گیری از آن جلوگیری می کند.

*فرصت کسب معلومات: خلاقیت در خلاء انجام نمی گیرد، بلکه مستلزم کسب معلومات است که زیر بنای خلاقیت به شمار می رود.


شما می توانید برای درمان اختلال کمبود توجه-بیش فعالی کودکتان به موسسه پرورش ذهن فرزام با مدیریت دکتر زهرا امیر آتشانی به شعبه های زیر مراجعه کنید.

شعبه 1: تهران بزرگراه رسالت بین صیاد شیرازی و استاد حسن بنای جنوبی پلاک 1152 واحد 3 تلفن:22302095-22302092

شعبه 2:تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش کوچه یزدان پناه برج پیروز پلاک 2539 واحد 903 تلفن: 22275312