• فعالیت های حرکتی برای افزایش هماهنگی عضلات و ارتقای دقت و تمرکز

دسته اول: فعالیت راه رفتن

  1. راه رفتن به جلو ، به عقب و به طرفین . دانش آموزان روی مسیری مستقیم یا منحنی ، که روی زمین مشخص شده است ، برای رسیدن به مقصدی مشخص راه می روند. مسیر ممکن است پهن یا باریک باشد ، اما مسیر باریک تر تکلیف دشوار تری است . راه رفتن روی مسیر باریک به صورتی که همواره پاشنه ی پا جلو پنجه ی پای دیگر قرار گیرد مشکل تر از راه رفتن در فضایی پهن است . آهسته گام برداشتن دشوار تر از دویدن است . راه رفتن بدون کفش و جوراب مشکل تر از راه رفتن با کفش است . دانش آموزان همزمان همه با هم به عقب و به طرفین راه می روند .
  2. انواع گوناگون. دانش آموزان با دست های بالا گرفته در حالت های مختلف راه می روند ، ضمن راه رفتن چیزهایی را حمل می کنند ، اشیایی نظیر توپ را در طول مسیر در سبد هایی می اندازند یا چشم ها را به بخش های مختلف اتاق می دوزند .
  3. راه رفتن مثل حیوانات. دانش آموزان راه رفتن حیوانات مختلف را تقلید می کنند : راه رفتن فیلی ( از کمر به طرف جلو خم می شوند و دست ها را به طرف پایین آویزان می کنند و در حال نوسان از یک سمت به سمت دیگر گام های بزرگ بر می دارند )، جهش خرگوشی (دست ها را روی زمین قرار می دهند ، پاها را از زانو خم می کنند و با حرکتی جهشی هر دو پا را با هم بین دست ها قرار می دهند )، راه رفتن خرچنگی ( خزیدن به جلو و به عقب ، در حالی که شکم رو به هواست )، راه رفتن اردکی ( با زانو های خم و دست ها روی زانو راه می روند )، و راه رفتن کرمی ( با دست ها و پاها روی زمین قدم های کوچک برمی دارند، اول با پاها، سپس با دست ها).
  4. جاپاها. با گذاشتن اشیایی روی زمین مشخص می کنیم که قرار است پای راست و پای چپ را کجا بگذاریم. می توان از رنگ ها یا حروفی مثل «ر» و «چ» برای این کار استفاده کرد. دانش آموز با گذاشتن پا در هر جاپای مشخص شده مسیر را طی می کند.
  5. بازی با جعبه. دو جعبه (به اندازه جعبه کفش) یکی در پشت و یکی در جلو دانش آموز قرار داده می‌شود. دانش آموز با هر دو پا وارد جعبه‌ی جلویی می‌شود، جعبه عقبی را به جلو خود منتقل می‌کند و قدم در آن می گذارد. دانش آموز می تواند برای حرکت دادن جعبه ها هم از دست و هم از پاهای خود به طور متناوب استفاده کند. دانش آموز باید به همین ترتیب مسیر را تا خط تعیین شده طی کند.
  6. راه رفتن روی خط. روی زمین خطوطی رنگی رسم می شود. خط ها ممکن است منحنی، زاویه دار یا حلزونی باشد. می توان طنابی روی زمین به شکل های مختلف قرار داد تا دانش آموزان از کنار طناب راه بروند.
  7. راه رفتن روی نردبان. نردبانی را به صورت خوابیده روی زمین قرار دهند. دانش آموزان بین پله های نردبان به جلو و عقب راه می روند و سپس با جستن از میان پله ها مسیر را طی می کنند.