عوامل بالقوه ی حافظه خود را تقویت کنید

ازساعت اوج انرژی خودمطلع باشید

همه ی انسان هاساعت اوج انرژی دارندیعنید نوسان درسیستم بدن که اوج وشدت عملکرد انسان راسبب می گردد.این ریتم برحافظه تاثیرمی گذارد:خیلی ازمردم متوجه می شوندکه حافظه شان درابتدای صبح واواسط عصربهترین عملکردرادارد.چون سطح انرژی به درجه ی دمامتصل است، می توانیدسطح بیوریتم(ریتم حیاتی)خودرابررسی کنیدوبه میزان عملکردحافظه ی خود پی ببرید،

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

 واین بانظارت بردرجه ی دمامشخص می شود،سوح دمای بالانشان دهنده ی سطحبالای انرژی است.درطول روزهرسه ساعت یکباردمای بدن خودرااندازه بگیریدونتایج ان راروی نمودارثبت کنید.یک هفته این کارراانجام دهیدتامتوجه شویدکه ساعت اوج انرژی شماچه زمانی است.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

تمرینات مفید

برای اینکه مغزتان سریع پیشرفت کندچنددقیقه درمکانی پیاده روی کنید.

تمرینات کششی انجام دهید.جداازینکه به شماکمک می کند مفاصلتان انعطاف پذیرشودبه شماانگیزه می دهداین تمرینات رابه طورمنظم انجام دهید.

وقتی تمرینات تنفسی رابرای ریلکسیشن انجام می دهید،روی هردم وبازدم بیشتر،طولانی ترواهسته ترازتنفس قبلی تمرکز کنید.

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

خوب بخوابید

خواب به طورکلی برای سلامت انسان مفیداست وعلت بی خوابی مغشوش بودن ذهن است.عده ای معتقدندکه خواب نقش مهمی درتقویت حافظه ایفا میکند.همان قسمت هایی که در ساعات بیداری دریادگیری موارد جدیدشرکت می کننددرزمان خواب نیزبه فعالیت خودنیزادامه میدهند.بنابراین خوابیدن به مغز مااجازه می دهداطلاعات جدیدرابرای استفاده ی بعدی درحافظه ذخیره کند.معلوم می شودکه خوب خوابیدن برای داشتن حافظه ی خوب مهم است.

 

 

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکزو برگزاری کلاس های خصوصی (پرورش ذهن، افزایش حافظه، توسعه مهارت های ذهنی و رفتاری، استعدایابی، بهبود عملکرد و رفتار  در منزل شما یا در مراکز خود بدون هیچ محدودیت سنی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی شما کمک رسان باشد.

با ما تماس بگیرید: 22302092 _ 22275312