شیوه های آموزش و تمرین خلاقیت

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

با توجه به اینکه درباره شیوه های آموزش و تمرین خلاقیت بحثی جداگانه را در پی دارد .در اینجا اما بحث ما به شیوه های دوبونو و تورنس اکتفا می گردد. دوبونو معتقد است : اگر بخواهیم از تفکر جانبی یا خلاق استفاده نمائیم .لازم است مهارتهایی را تمرین نماییم . دوبونو برای تمرین تفکر جانبی روش هایی را ارئه نموده است . بعضی از این روش ها عبارتند از :

  1.تغییر :

تفکر جانبی به دنبال یافتن راه حل های تازه از طریق تغییر ساخت و تنظیم مجدد اطلاعات است .برای تمرین این شیوه تعیین سهمیه روش خوبی است یعنی در هر موضوع رسیدن به تعداد معینی جواب مشخص می گردد.

بدین ترتیب افراد تا تکمیل سهمیه به بررسی راههای مختلف می پردازند .

 

  1. شک و تردید :

برای تحقق تفکر جانبی لازم است به مفروضات شک نمود زیرا هدف تفکر جانبی تغییر یا تجدید ساخت هر الگویی است . استفاده از شیوه (چرا) در انجام این روش موثر است استفاده از این شیوه مربوط به زمانی نیست که فرد جواب را ندادند بلکه ممکن است مطلب کاملا اشنا باشد و باز فرد بپرسد چرا ؟؟؟ هدف هدف این روش ایجاد شکاک نیست بلکه مهم این است که شخص بداند توسط فرضها زندانی نمی گردد . در این صورت با آزادی بیشتری می تواند از آنها استفاده کند .

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام

 

 

 

  1. تعویض قضاوت :

در تفکر جانبی در نهایت صحیح بودن جواب مطرح است .اما در طول راه اشتباه مجاز است .اگر فرد بخواهد همواره در مسیر صحیح حرکت کند .فرصت های خوبی را ازدست می دهد .

زیرا چه بسا فکر نادرستی که در نهایت به ایده ای مناسب و صحیح منجر می شود اما اگر تلاش بر همیشه صحیح بودن باشد آن فکر هرگز اجازه بروز نخواهد یافت .

زمانی که درست بودن ملاک است یک جواب یا نظم کفایت می کند و راجع به جواب و نظم بهتر فکر نمی شود .

با تاخیر در قضاوت فرد هر اندیشه فورا را بی ارزش نخوانده و مدت بیشتری آنرا دنبال می کند که همین می تواند اندیشه های دیگر بپروراند .

در اجرای عملی این روش می توان ایده ای غلط را ارئه داد و به جای بررسی علت غلط بودن آن

به بررسی این نکته که چگونه می توان آنرا مفید ساخت ...پرداخت .

یک ظرف سوراخ را فوری می توان دور انداخت یا به کاربرد های دیگر ان فکر کرد .

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد