تصمیم گیری

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

زندگی انسان ممکن است پیچیده باشد و ما هر روز با انبوهی از گزینه ها رو به رو هستیم .

تعدادی از اینها پیش پا افتاده است . از قبیل ...آیا یک فنجان دیگر قهوه بخوریم یا نخوریم ؟

گزینه های دیگر می توانند تغییر زندگی یا تهدید زندگی باشند مانند : آیا به یک رابطه پایان بدهیم یا نه ؟

یا از عرض خیابان اکنون عبور کنیم یا نه ؟

گاهی تصمیم پیری درباره یکی از دو اقدام ممکن است ...نظیر آیا تاکسی سوار شویم یا اتوبوس ؟

حتی چنین انتخاب ساده ای نیز مستلزم برآورد سود و زیان است .

اما تصمیم گیری اغلب مستلزم ترکیب پیچیده تری از ارزیابی احتمالات .امیال فردی و باور های شخصی است .

بنابرین با توجه به گزینه های مشابه ممکن است یک فرد به دلایل مذهبی یا سیاسی دست به خطر بزند

اما فرد دیگر ممکن است هیچ تمایلی به خطر کردن نداشته باشد .

گاهی ممکن است تصمیم منطقی به دلیل عواملی نظیر سنت یا پیوند های عاطفی اتخاذ شود .

برای نمونه :

ممکن است معامله یک اتومبیلی قدیمی که تعمیر آن مستلزم هزینه زیاد است از نظر مالی مقرون به صرفه نباشد .

اما ممکن است فردی به خاطر دلبستگی آنرا نفروشد.

 

گراهم و آخیل (1994)یادآور می شوند : تصمیم هایی که مستلزم داوری های احتمالی است

در دو مقوله قرار میگیرند تصمیم گیری تحت خطر و تصمیم گیری تحت عدم اطمینان.

تصمیم گیری تحت خطر زمانی روی می دهد که احتمالات درباره پیامدهای شناخته شده باشند .

برای نمونه :

وقتی که تاس می اندازید ....احتما امدن اعداد 1 تا 6 است .تصمیم گیری تحت عدم اطمینان زمانی است که احتمالات درباره پیامدها ناشناخته باشند.

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد