ارتباط  زبان وتفکر  

 

نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام :

برای توصیف روان شناسی شناختی راه های زیادی وجود دارد .اما سولسو (1998) آنرا تحت عنوان ((مطالعه علمی ذهن اندیشه ورز )) تعریف می کند .

بنابرین روان شناسی شناختی دامنه وسیعی از حوزه های پژوهش از جمله ادراک. توجه. حافظه .زبان و تفکر را در بر می گیرد .

زبان و تفکر برای همه فعالیهای انسان جنبه محوری دارند زیرا وسیله حیات ذهنی و اجتماعی ما را تشکیل می دهند .

زبان هم برای برقراری ارتباط با دیگران و هم برای کنترل اندیشه های درونی ما مورد استفاده قرار میگیرد .

همانگونه که هارلی (2001) یاد آور می شود .

زبان در فعالیت های اجتماعی و شناختی ما به نوعی تعیین کننده است .

و اینکه تصور کنیم زندگی بدون آن چگونه خواهد بود ...دشوار است .

تعداد زیادی از مردم قابلیت استفاده از زبان و تفکر را منحصرا جزء ویژگی های انسانی می دانند .

و معتقدند که همین توانائیهاست  که انسان را از دیگر حیوانات متمایز می کند .

به عنوان نمونه هارلی (2001) یادآور می شود که زبان بخش اصلی خصوصیتی است که به انسان معنا می بخشد و این خصوصیت تا حدودی از مجموعه ویژگی هایی تشکیل می شود که ما رو از سایر حیوانات جدا می کنند .

 

به همین نحو گارن هام .واگ هیل |(1994) بر این باورند که ماهیت و پیچیدگی فرایند های تفکر است که انسان را از دیگر حیوانات متمایز می کند .

 

منبع :  کتاب زبان و تفکر (روان شناسی شناختی )

نیک لاند

در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکز، برگزاری کلاس های خصوصی در منزل شما یا در مرکز می تواند مهارت دقت و تمرکز را در کودک شما افزایش دهد