در این مرکز انجام انواع مشاوره همراه با راهکارهای آموزشی ارئه می شود.