امروزه جهان شاهد کاهش چشمگیر دقت و تمرکز در همه سنین است. خوشبختانه پژوهش ها نشان داده که دقت و تمرکز یک مهارت یادگرفتنی است و می توان با یک برنامه علمی و منسجم آن را افزایش داد. گروه آموزشی مرکز پرورش ذهن فرزام با بررسی شیوه های مختلف، فرآیند دقت و تمرکز را همچون تشکیل یک مثلث در نظر گرفتند که برای شکل گیری آن نیازمند تقویت هر سه راس است. سه راس اصلی مهارت آموزی در این حوزه، افزایش ادراک و دقت شنیداری، افزایش ادراک و دقت دیداری و افزایش ادراک و هماهنگی حرکتی در نظر گرفته شده است.

این دوره طی یک دوره 15 جلسه ای برگزار می گردد و شامل تمرین های دیداری، شنیداری و حرکتی برای افزایش دقت و تمرکز است. جلسات به صورت خصوصی و با برنامه اختصاصی برای هر کودک ارائه می گردد،

مدت زمان هر جلسه یک ساعت است و پیشنهاد موسسه برای تعداد جلسات در هفته، دو جلسه می باشد ولی با توجه به شرایط خانواده ها این جلسات می تواند تغییر نماید

ارتباط تغذیه با دقت و تمرکز