در این مرکز کلیه تست های معتبر جهانی سنجش شخصیت :

 

آزمون شخصیت NEO

آزمون شخصیت   MMPI

و انجام آزمون هوش وکسلر

و ...

ارئه می شود.