ارزیابی توانمندهای کودکان مستلزم کسب اطلاعات از والدین کودک است. مشاهدات والدین از کودکان و نگرانی های آن‌ها در خصوص فرزندان خود، شامل اطلاعات حیاتی درباره نیازها و فرآیند رشد کودکان هستند. آرنولد گزل، پدر علم بیماری های رشدی کودکان، این امر را سال ها پیش مورد توجه قرار داد. پیرو مدل گزل، آزمون غربالگری رشد دنور نیز شامل گزارش والدین از رفتار کودک، به علاوه مشاهده حرفه ای و انجام آزمایش های مختصر می باشد. برای بهبود روند آموزش در دوران کودکی، اهمیت مشارکت والدین در ارزیابی پیشرفت کودک و برنامه آموزشی کودک از طریق پیگیری دستورالعمل مشخص برای والدین، مورد تایید قرار گرفته است.

** پرسشنامه توانمندهای کودک جایگزین پرسشنامه اصلی رشد کودک مینه سوتا است.

در این تست فرآیند رشد فعلی کودکان یک تا شش ساله را بر اساس گزارش مادر از آن چه که کودکش انجام می دهد و وی شاهد آن است، مورد بررسی قرار می گیرد.

**این تست توسط دکتر زهرا امیرآتشانی در موسسه پرورش ذهن فرزام انجام می گیرد که شامل مقیاس های زیر می باشد:

مقیاس های تست توانمندی کودک:

1- اجتماعی؛ 40آیتم: شامل تعامل با والدین، کودکان و سایر بزرگسالان- از تعامل فردی تا مشارکت گروهی.

2- مراقبت از خود؛ 40 آیتم: شامل خوردن، لباس پوشیدن، حمام کردم، توالت رفتن، استقلال و مسئولیت پذیری.

3- حرکات درشت؛ 30 آیتم: شامل راه رفتن، دویدن، بالا رفتن، پریدن، راندن، تعادل و هماهنگی

4- حرکات ظریف؛30 آیتم: شامل هماهنگی چشم- دست- از برداشتن وسایل تا نوشتن و نقاشی کردن.

5- زبان بیانی؛50 آیتم: شامل ارتباط بیانی، از رفتارهای ایمایی، آوایی و کلامی تا بیان پیچیده زبانی

6- درک زبانی؛ 50 آیتم: شامل درک زبان، از درک مطالب ساده تا درک مفاهیم

7- حروف؛ 15 آیتم: دانش حروف و کلمات، شامل چاپ و روان خوانی

8- اعداد؛ 15 آیتم: دانش کمیت و اعداد شمارش ساده تا حل مسائل ساده حساب

9- رشد عمومی؛ 70 آیتم: یک مقیاس خلاصه شده که شاخص کلی رشد را فراهم می کند. شامل ده آیتم از مواردی است که بیش ترین قدرت تفکیک سنی را در هر مقیاس رشدی دارند و نیز پنج آیتم از مقیاس های حروف و اعداد